Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z á p i s č. 6/2009 ze schůze výkonného výboru ČSVP

Český svaz vodního póla

Zátopkova 100/2 – PS 40

160 17 Praha 6 – Strahov

Přítomni: Ing. Petr Holeš, Ing. Tomáš Růžička, Ing. Michal Brož, Mgr. Michal Jedlička,Tomáš Petr, Mgr. Dana Řezníčková

Omluveni: Ing. Václav Jedlička, Miroslav Kohout, Ing. Konečný J.

Program: 1/ Kontrola zápisu č.5/2009 ze dne 8.9.2009

- návrh na činnost delegátů v soutěžích a zásady jejich činnosti

- činnost STK sekce mužů

- schválení kompletní termínové listiny 2009/2010

- výsledky jednání kalendářní konference LEN

2/ Vyhodnocení činnosti SCM chlapců a dívek za rok 2009

- SCM chlapců – Mgr. Jedlička

- SCM děvčat – Ing. Štochlová

3/ Zprávy ze sekcí a komisí svazu

- sekce žen – závěry z hodnocení prvního roku OH přípravy

rep. družstva žen a plán na rok 2010

- sekce mužů – turnaj o „Pohár ČSVP“

4/ R ů z n é

1/ Kontrola zápisu č.5/2009 ze dne 8.9..2009:

- Opět nebyl splněn komisí rozhodčích úkol předložit návrh na činnost delegátů v soutěžícha zásady jejich činnosti. Nebyl také uskutečněn seminář rozhodčích pro I.ligu 2009/2010,který se měl konat 26.-27.9.2009 v Praze a nebyla komisí také provedena delegacerozhodčích na zápasy na 1.- a 2. kolo této soutěže. Výkonný výbor proto vyslovuje předsedovi komise p. M. Kohoutovi důtku za neplnění úkolů uložených výkonným výborem, což vážně narušuje jeho práci . /DŘ čl.1/

- Do zahájení soutěží se nepodařilo plně zajistit činnost STK sekce mužů p. Ing. Volákem ve Strakoniccích /telefon, scanner a projednat s ním osobně podrobnosti/. Bude tak provedeno v nejbližších dnech /schůze sekce mužů dne 15.10.2009/. Sekce mužů plánuje z důvodu rozběhlých soutěží a pro usnadnění převodu dokumentace STK přenos povinností na Ing. Voláka v průběhu listopadu.

- Výkonný výbor znovu projednal předložený návrh termínové listiny 2009/2010 a po

provedení některých úprav /přehození pořadatele 2. a 4. turnaje I.ligy žen, upřesně

termínu konání valné hromady v neděli dne 14.3.2010 atd. /byla termínová listina

výkonným výborem schválena a bude přílohou tohoto zápisu a součástí Ročenky 2010.

- Výsledky jednání kalendářní konference LEN, konané dne 18.-19.9.2009 v Kodani –Dánsko.

častnili se: Ing. P. Holeš – předseda svazu, Mgr. M. Jedlička – sekretář svazu.

Podrobná písemná zpráva o výsledcích jednání byla zaslána členům VV.

Mez. akce v ČR: MT juniorů 93 a ml. – Praha 29.-31.1.2010 /příslib Dánsko, Polsko, Velká Británie/

MT dívek OH naděje – Praha 1.-4.7.2010 /příslib Velká Británie,

Německo, Slovensko, Maďarsko, Švýcarsko/

KVA na ME A - Praha 1.-3.5.2010 nabídka podána LENu

Dále se naši delegáti zúčastnili jednání LEN – sekce vod. póla, Kongresu LEN, jednání o spolupráci se Slovenskem a o sponzoringu s firmami Waterfly, Turbo a Polo Colection.

2/ Vyhodnocení činnosti SCM chlapců a dívek za rok 2009 a plány činnosti na rok 2010:

Materiály byly předloženy písemně a projednávání se zúčastnili zodpovědní trenéři obou SCM.

a) SCM dívek – Ing. Štochlová

Výk. výbor schvaluje předložený materiál tj. vyhodnocení činnosti i plán na rok 2010

s tím že bude dopracován k 15.11. 2009. Současně schvaluje navržený realizační tým na rok 2010:

Vedoucí trenérka SCM Ing. I. Štochlová – I.tř. DPČ odměna 3.000 Kč měčně

Asistenti trenérky: Radomír Jaška, Lenka Vopálková

Oba materiály budou zaslány na MŠMT /PaeDr. Duspiva/ jako podklad pro dotaci na rok 2010

b) SCM chlapců – Mgr. M. Jedlička

Předložené písemné vyhodnocení činnosti SCM je nutné upravit tak, aby neobsahovaly mez. akce a náklady/. Také plán na rok 2010 musí být zpracován tak, aby odděloval činnost SCM a reprezentaci Juniorů.

Nutno přepracovat a předložit VV ta, aby do 15.11.2009 bylo odesláno na MŠMT

3/ Zprávy ze sekcí a komisí svazu:

Sekce mužského vodního póla – Ing. Tomáš Růžička – zápis č. 1/2009 ze dne 2.9.2009

- schůze sekce mužů se koná dne 15.10.2009, kde budou projednány všechny důležité otázky.

- Do turnaje o Český pohár se přihlásilo 6 družstev. Hraje se 7.-8.11.09 a finále 28.-

29.11.09 v Praze – Podolí. Podrobné organ. zajištění projedná sekce a informovat bude v zápise ze schůze.

- VV schvaluje příspěvek na stravné pro vybrané hráče SCM chlapců ve výši 2.000,-- Kč na osobu pro hráče /13/ a 2 trenéry = celkem 30.000,-- Kč

- Při příležitosti turnaje Poháru ČSVP 7.-8.11.09 se dne 7.11.09 uskuteční vyhlášení

nejlepších sedmiček za rok 2009 mužů a žen dle ankety. Dále bude na tento večer

k poděkování pozváno repr. družstvo žen z ME B v Manchestru a dlouholetá

reprezentantka N. Sýkorová, která ukončila reprezentaččinnost.

Sekce ženského vodního póla – zápis č. 1/2009 ze dne 1.8.2009

- VV projednal předložené písemné vyhodnocení ročního projektu OH přípravy

reprezentačního družstva žen, které požaduje Český olympijský výbor do 30.10.2009 a po diskusi jej schvaluje včetně schválení odměny p. J. Bartůňkovi za vedení olympijské přípravy a dosažení umístění na 2. místě na ME B v roce 2009 celkem 80.000 Kč.

Zároveň VV schvaluje předložený plán přípravy tohoto družstva na rok 2010 tj. druhý rok olympijské přípravy včetně realizačního týmu:

Vedoucí družstva: Ing. Michal Brož

Trenér družstva: Jaroslav Bartůněk II. tří. – DPČ odměna 6.000 měčně

Asistent trenéra: Ing. Ivana Štochlová I tř.

Plán bude dopracován průběžně dle konkrétních dohod v mezinárodním styku.

- VV schvaluje soustředění SCM ve dnech 28.-30.10.2009 v Plzni dle předloženého návrhu /15 hráček + 2 trenéři/ s tím, že je nutné dodržovat maximální úsporná opatření.

- VV bere na vědomí, že ve dnech 31.10.-1.11.2009 se uskutečČesko- Slovenský pohár žen ve Strakonicích bez finančních nákladů pro svaz. Svaz poskytne poháry.

Komise rozhodčích

- Sekretář svazu informoval VV, že FINA požaduje do 30.11.2009 návrh na mezinár. rozhodčího. Platnou kvalifikaci pro tuto funkci má p. MUDr. Ivo Mareš. Výk. výbor schvaluje jeho nominaci.

- Svaz obdržel písemnou informaci, že v termínu 4.-6.12.2009 , 19.-21.2.2010 se uskuteční v Maďarsku – Budapešti školení mezinárodních rozhodčích LENu. Cena školení je 1.000,-- Euro + náklady spojené s pobytem. Zájemci – rozhodčí s kvalifikací se mohou přihlásit na ČSVP do 30.10.2009!

Komise mládeže a TRMK:

TRMK bylo vyžádáno hodnocení Sportovních středisek mládeže. Aby mohla být vyplacena druhá část odměny trenérům těchto středisek, žádá VV o předložení hodnocení práce těchto středisek jako písemný materiál na schůzi dne 10.11.2009.

Jedná se o tato sportovní střediska a trenéry, se kterými byla uzavřena DPČ:

Strakonice J. Bartůněk - chybí

Praha Mgr. M. Jedlička - zaslaná

Děčín Mgr. A. Sýkora - zaslaná

Hradec Kr. Mgr. J. Vaněk - zaslaná

Opava Ing. V. Jedlička - chybí

4/Různé:

a/ na základě jednání na kalendářní konferenci LEN nutno připravit návrh sponzoringové smlouvy pro firmy Waterfly – p. Leo Pouwer

b/ pro zajištění větší informovanosti a lepší organizace práce výkonného výboru a sekretariátu svazu je nutné evidovat a včas zajistit termínované úkoly /z vlané hromady, výkonných výborů, povinnosti vůči MŠTV, ČOV, atd./ Do příští schůze promyslí a navrhne sekretář svazu.

c/ p. Ing. Růžička projednal spolupráci s p. JUDr. Romanem Šolcem z KVS Plzeň na

přepracování Stanov svazu. Práce na tomto dokumentu svazu byly zahájeny p. JUDr. Greckým v roce 2007, kdy připravil návrh. K tomuto byly vyžádány připomínky a pro nepřipravenost návrh valná hromada 15.3.2008 neschválila a byla provedena pouze změna názvu na Český svaz vodního póla – občanské sdružení /29.1.2008/. Návrh stanov p. JUDr. Greckého včetně došlých připomínek k tomuto návrhu byly jako podklady pro p. JUDr. Šolce předány Ing. Růžičkovi, který zajistí předání.

d/ Ing. Růžička upozornil na možné nesrovnalosti v majetku Svazu, který je veden

v mimoskladové evidenci na bazénu v Praze – Podolí. Současně požádal o jednání se zást. ředitelkou plav. Stadionu p. Ing. Bezděkovou o využívání tohoto majetku pražskými oddíly. Jako podklad pro toto jednání bude připraven inventář tohoto majetku a zařízení a návrh na jeho využívání a ten projedná VV v souladu se směrnicemi, že majetek zakoupený ze stát. prostředků pro reprezentaci smí být využíván výhradně k těmto účelům.