Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z á p i s č. 3/2009 ze schůze výkonného výboru Českého svazu vodního póla

Program:        1/ Kontrola zápisu č.2/2009 ze dne 19.5.2009

                        2/ Návrh systému soutěží vodního póla 2009/2010

                        3/ Zprávy ze sekcí a komisí svazu

                       sekce mužů – vyhodnocení účasti repr. družstva mužů na KVA

                       koncepce další práce s reprezent. Družstvy

                       sekce žen -  vyhodnocení přípravy repr. družstva žen – Interliga,

                       soustředění, neoprávněný start hráček Fezka Strakonice  PEM

                      za zahraniční družstva /Slovensko, Francie

                      Mistrovství Evropy B - Manchester

4/ R ů z n é

                         kontrola usnesení valné hromady 7.3.2009

1/ Kontrola zápisu č.2/2009 ze dne 19.5..2009:

 

-         trenér reprezentačního dr.mužů p. MVDr. Faměra je znovu urgováno podání zpráv z akcí, na které byla svazu poskytnuta státní dotace. Přesto toto neučinil a jeho vinou nejsou uzavřeny akce

o       soustředění repr. družstva mužů               7.-8.2.2009 náklady              13.246,--

o       mez. turnaj mužů Odense                    20.-22.2.2009 náklady            171.344,--

o       soustředění repr. mužů             17.-19.4.2009 náklady              24.675,--

o       KVA na ME „B“ Coimbra                  14.-17.5.2009 náklady            229.708,--

 

Trenéru Faměrovi touto evropskou soutěží skončilo ověření činnosti trenéra repr. družstva mužů.

Žádáme ho o dodání veškerých hodnocení do 7.7.2009

Jeho přístup k splnění svých povinností vyplývajících z funkce, kterou byl pověřen, považuje výk. výbor z neseriozní.

 

-         seznam absolventů školení II. a III. tř. rozhodčích zatím nebyl zveřejněn – úkol trvá., Osvědčení o absolvování /tiskopis/ je v tisku a bude rozesláno v nejbližších dnech.

-         Finanční vyhodnocen MT OH nadějí chlapci – Praha 30.4-2.5.2009:)

Náklady           139.124 Kč

Příjmy   97,621 Kč

            =          - 41,503 Kč

-         Vyhodnocení účasti repr. družstva mužů na KVA o postup na ME „B“  - ´kol trvá . Náklady na tuto akci viz výše.

-         Zásady pro práci trenérů byly zaslány členům výk. výboru.

-         Trvá úkol sekce mužů – připravit koncepci další práce reprezentačních družstev všech kategorií, jejich cíle a sport. přípravu – termín říjen 2009 s plány přípravy na rok 2010.

-         Trvá úkol – výběr nejvhodnějšího technického zařízení – přenosné rozhlasové zařízení pro bazén v Praze – Podolí /strojní investice pro reprezentaci.

-        

 

2/ Návrh systému soutěží vodního póla na rok 2009/2010

-         Po dohodě se ženskou sekcí bylo domluveno, že systémy soutěží pro ženské soutěže zůstanou stejné jako v sezóně 08/09.

-         Ve spolupráci s mužskou sekcí bylo osloveno 10 oddílů, které se vyjádřily k variantám 1.ligy (nevyjádřily se: Spolchemie Ústí a Fezko Strakonice). Po diskusi byl valnou většinou členů výk. výboru  pro základní část vybrán model sezóny 08/09 a pro nadstavbovou část systém play-off. V nižších soutěžích a mládežnických kategoriích byly navrhované systémy soutěží oddíly odsouhlaseny bez vážnějších výhrad. V základních i nadstavbových částech turnajový systém (pouze dorostenecká liga play-off), systém regionálních skupin.

-         Soutěžní komise děkuje oddílům, p.Bakalovi (Olomouc) a p.Přikrylovi (Přerov) za své názory a připomínky, které byly přínosem pro práci komise.

-         Na příští schůzi VV bude předložena ke schválení definitivní systém a struktura všech soutěží, rozpisy i návrh termínové listiny.

3/Zprávy ze sekcí a komisí svazu:

 

Sekce mužského vodního póla – Ing. Tomáš Růžička

-          informoval VV, že obdržel stížnost p. P. Mareše, otce hráče SKS Praha, že se neuskutečnilo plánované soustředění SCM chlapců, které se mělo konat ve dnech 9.4.-12.4.2009. Výkonný výbor toto projednal dne 17.4.2009 a vzal na vědomí důvody trenéra SCM p. Mgr. Jedličky, které byly příčinou /omluvy hráčů, problémy s organ. zajištěním – pronájem a ubytování/. Viz zápis č. 1/2009 ze 17.4.2009. Předseda sekce mužů p. Marešovi zašle na jeho stížnost odpověď.

-          Ing. Růžička informoval VV o návrhu a složení sekce mužů: M. Fugner, R. Jaška

-          I nadále bude sekce jednat s p. Ing. Volákem ve věci převzetí práce STK sekce mužů tak, aby tato agenda nebyla narušena /registrace, udělování trestů a pokut a jejich zaznamenávání, přestupy a hostování včetně zahraničí, atd./

Příspěvek na stravu – kalorné hráčům SCM projedná VV příští schůzi dle aktuálního stavu účtu svazu.

 

Sekce ženského vodního póla – Ing. Michal Brož

-          Podal ústní zprávu o účasti repr. družstva žen a juniorek na mez. turnaji /Ingerliga/ ve Vrůtkách 29.-31.5.2009. Náklady dle zápisu tj. 28.500 byly překročeny na 50.746.30Kč. /ženy 31.179,30 Kč, juniorky 19,567,-- Kč / a vznikly tak mimořádné náklady. VV žádá o písemnou zprávu a zápisy o utkáních.

-          Dle oznámení LENu startovaly hráčky oddílu Fezka Strakonice neoprávněně bez transferu do zahraničí potvrzené LENem, Faměrová – Francie, Brožová a Chvalová – Slovensko. LEN provede s hráčkami i oddíly disciplinární šetření a o výsledku nás bude informovat. Upozorňujeme oddíly, že je bezpodmínečně nutné dodržovat předpisy a řády LENu, jehož jsme členy bez jakýchkoliv výhrad či přátelských a interních dohod.

-          Ing Brož informoval VV, že v organizační i trenérské přípravě na ME „B“ žen v Manchestru se vyskytly tyto závažné problémy:

o       na této evropské soutěži žen nemohou startovat hráčky mladší roč. 1994 a proto musí být z nominace a přípravy vyřazeny hráčky Hálová t, Hlavatá K. a Hlavátá  a dodatečně byly nominovány hráčky: Bušauerová a Javorská.

o       Propadají proto jejich letenky /pevné na jméno/ a musí být nově zajištěny již za dražší cenu pro dodatečně nominované hráčky.

o       Další problém vznikl tím, že zápasy o 1.-2 místo a 3.-4. místo se hrají v neděli od 12 a od 13:10, kdy již byl plánován odlet naší výpravy. Nutno proto změnit odlet, čímž vznikají další finanční náklady /cesta zpět autokarem/.

o       Svaz v současné finanční situaci na tyto náklady nemá prostředky a bude hledat možnosti půjčky apod. Náklady, které vznikly navíc, musí být řešeny co nejúsporněji.

 

Výkonný výbor schvaluje vedení výpravy takto: Ing M. Brož – vedoucí

                                                                              J. Bartůněk – trenér + 12 hráček

 

Komise rozhodčích – Miroslav Kohout

-          Komise rozhodčích připravuje na 12.9.2009 seminář rozhodčích pro soutěže 2009/2010 společné s trenéry. Lektor : MUDr. Mareš. Organizačně zajistí sekretář svazu / zas. Místnost, pozvánky s programem, přihlášky, atd./

-          Kom. rozhodčích zpracovala přehled odpískaných zápasů v soutěžích 2008/09, nejvíce zápasů řídili rozhodčí. J Jarolím, J. kOpenec. M. Kohout. T. Ředina, J. Šimek a M. Bakala.

 

Všem výše uvedeným výkonný výbor děkuje za jejich obětavou práci pro vodní pólo.

Revizní  komise – Ing. Konečný

 

-          předložil VV návrh na kooptaci p. Mgr. D. Řezníčkové jako třetího člena revizní komise, jak bylo uloženo VV v usnesení ze 17. schůze valné hromady. Návrh bude předložen valné hromadě v březnu 2010 ke schválení. Dále informoval o plánu práce revizní komise na II. pololetí: 19.9.2009, 11.11.2009 a 15.12.2009.

 

4 Různé:

a/ kontrola plnění usnesení valné hromady – ustanovit 3 člennou odvolací komisi svazu s vymezením činnosti. Spolupráci nabídl p. JUDr. Šolc. VV bude hledat další 2 členy tak, aby komise mohla co nejdříve pracovat.

 

b/ předseda svazu p. Ing. Holeš se zúčastnil finálového utkání I.ligy mužů Nezkos Strakonice – Stepp Praha. Vyslovil nespokojenost s organizačním zajištěním tohoto významného utkání i chováním funkcionářů pořádajícího oddílu ( kouření hlasatele a jeho poznámky, posunky trenéra, atd./ Zašle v tomto smyslu dopis na TJ Fezko Strakonice.

c/ je nutné,aby zprávy ze svých delegací podávali na svaz i mez. rozhodčí.