Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z á p i s č. 1/2010 ze schůze VV Českého svazu vodního póla

Program:

1/ Kontrola zápisu č.8/2009 ze dne 13.12.2009

2/ Příprava valné hromady svazu - Praha

3/ Zprávy ze sekcí a komisí svazu

4/ R ů z n é

1/ Kontrola zápisu č.8/2009 ze dne 13.12.2009:

- Ing. Štochlová, trenérka SCM dívek písemně sdělila, že plánované soustředění SCM dívek, které se mělo uskutečnit 28.-30.10.2009 se neuskutečnilo vzhledem k tomu, že z 15 pozvaných hráček se 8 hráček omluvilo na poslední chvíli, takže již nebylo možné pozvat náhradnice. Neuskutečnění této akce nevznikly žádné finanční náklady /byly zrušeny objednávky na ubytování i pronájem/.

- Školení rozhodčích I.tř. a doškolení pro ty rozhodčí, kteří se nemohli zúčastnit semináře konaného 12.11.2009 se mělo uskutečnit 16.1.2010 v Hradci Králové. Vzhledem k tomu, že nebylo komisí rozhodčích organizačně zajištěno, bude uskutečněn další seminář v náhradním termínu dle možností lektora p. MUDr. Mareše. Přípravou je pověřen předseda KR M.Kohout.

- Trvá úkol – vypracování návrhu marketingové smlouvy pro fy Waterfly.

- Trvá úkol – příprava návrhu nových stanov svazu pro vlanou hromadu a dalších

sportovně-technických dokumentů do 15.2.2010 tak, aby 1 měsíc před konáním valné hromady mohly být návrhy rozeslány k připomínkám. VV budou projednány na příští schůzi dne 16.2.2010 jako samostatný bod jednání. Na zasedání je pozván p. R.Šolc, který návrh nových stanov připravuje.

- Oddílům Steppu Praha a SK Slávia Praha byl zaslán dopis s upřesněnými podmínkami půjčování zařízení v majetku ČSVP /branky, časomíra, atd./

- Oponentního řízení k návrhu plánů reprezentace na rok 2010, které se uskutečnilo dne 13.1.2010 se zúčastnili Mgr. Jedlička a D. Řezníčková. Na základě pozitivního výsledku dopingové zkoušky provedené Antidopingovým výborem u hráče KVP Přerov – F.Mazánika, který se současně reprezentantem – juniorem, proběhne disciplinární řízení, které se uskuteční v sobotu dne 23.1.2010 v Praze Podolí. Výkonný výbor schvaluje disciplinární komisi v tomto složení: MUDr. P. Rezek – předseda, Ing. T. Růžička a MUDr. J. Svoboda. S okamžitou platností /od data zjištění pozitivního nálezu je tomuto hráči pozastavena sportovní činnost. Za Antidopingový výbor se zúčastní p. Dr. Zimmer. O jednání na disciplinární komisi a vyneseném trestu bude sepsán protokol dle platné Směrnice o dopingu.

2/ Příprava 18. valné hromady svazu:

Datum konání: neděle dne 14.3.2010 od 10 hodin

Místo konání: Praha – Strahov, zasedací místnost č. 234 /mezanin/

Program: 1/ Presentace, zahájení a schválení programu

2/ Volba předsednictva, mandátové a návrhové komise

3/ Zpráva o činnosti svazu za rok 2009 /od poslední valné Hromady, která se

konala dne 7.3.2009/ - předseda svazu

4/ Zpráva mandátové komise o účasti delegátů

5/ Zpráva o hospodaření svazu za rok 2009 – sekretář svazu

6/ Zpráva revizní komise svazu – předseda revizní komise

7/ Úvod a komentáře k předkládaným písemným návrhům na změnu stanov, úpravy Soutěžního, přestupního, registračního, disciplinárního řádu včetně Sazebníku trestů a pokut, návrh Směrnice o uplatnění dopingových pravidel AV ČR, dopingový komisař ČSVP

8/ D i s k u s e /příspěvky předsedů sekcí a všech komisí ČSVP/

9/ Schválení usnesení a závěr.

Písemné materiály: Návrh nových Stanov Českého svazu vodního póla Návrh na úpravy: Soutěžního řádu Registračního řádu Přestupního řádu Disciplinárního řádu Sazebníku trestů a pokut Směrnice o uplatnění dopingových pravidel AV ČR, dopingový komisař ČSVP Účast delegátů: s hlasem rozhodujícím – klíč stanoví VV na příští schůzi VV

Organizační zajištění: včetně řízení schůze, pracovní předsednictvo, mandátová a návrhová komise

3/ Zprávy ze sekcí a komisí svazu:

 

Sekce mužů – Ing. Růžička

- Upřesněná nominace na MT mužů 25.-29.3.2010 ve Stockholmu:

Vedoucí výpravy, trenér: Ing. T. Růžička

Trenér: Mgr. V. Truhlář

Hráči: Dohnal, Fügner, Holeš, Januš, Petr, Rezek, Volák A., Zikmund, Janeček, Šustr, Hrabina, Vološčuk, Žitka, Mazánik M., Snášil /15 x 2 x 2000 Kč příspěvek = 30.000 Kč/.

Všem výše jmenovaným hráčům bude zaslána reprezentační smlouva (RD mužů) vč. doplňku o dopingu, který obratem připraví TRMK.

- materiál – strategie mužského vodního póla pro další léta bude sekcí připraven na projednání a předložení valné hromadě.

- Sekce mužů připravila předběžný rozpočet nákladů na reprezentaci mužů ve výši cca. 770.000 Kč /527.000 Kč Junioři a 250.000 Kč muži/.

- Byl předložen návrh na účast reprezentačního družstva juniorů – příprava na KVA na ME Juniorů, ve dnech 12.-14.2.2010 v Polsku Debica:

Nominace: vedoucí výpravy a trenér: Mgr. M. Jedlička, as.tr. O. Šimek

Hráči: Němec, Nezhyba, Dróssler, Toloch, Honka, Reumann, Lundák, Černý, Kopenec, Gáblík, Provazník, Hase, Kučera.

Předpokládané náklady: 65.000 Kč

Sekce žen – Ing. Brož

- Informoval o přípravě účasti juniorek na mez. turnaji v Portugalsku 23.-28.3.2010

Nominace: vedoucí výpravy Ing. Brož, trenér: J. Bartůněk

Hráčky: Pavlíková, Bušauerová, Kopencová, Jašková, Hálová, Gümplová, Hlavatá K., Brožová, Součková, Plačková, Šavrdová, Hlavatá B., Parobková, Šornová.

Schválený finanční příspěvek VV 50.000 Kč.

- Sekce žádá o zakoupení plavek Turbo /1.200 Kč/kus a zakoupení míčů Mikasa. Na skladu je 35 kusů nových míčů Waterfly. Míče Waterfly budou Sekcí nabídnuty k odprodeji týmům v ČR.

- Sekce žen předkládá návrh na uskutečnění soustředění SCM dívek a repr. družstva ve dnech 6.-7.2.2010 – rozpočtované finanční náklady cca 20.000 Kč a soustředění ve stejné nominaci na 27.-28.2.2010 s náklady cca 20.000 Kč.

VV prozatím neschvaluje.

- sekce žádá o podklady a informace o mez. turnaji OH nadějí dívek, který se koná v Maďarsku – Eger/není prozatím termín, aby sekce mohla rozhodnout o mezinárodním turnaji „Pražský pohár“, který je plánován na 2.-4.7.2010 v Praze.

TRMK– Mgr. M. Jedlička

Informoval VV o připravovaném semináři trenérů, který by se měl uskutečnit 18.4.2010 v Praze. Program a předpokládané náklady předloží TRMK na příští schůzi VV. Schůze TRMK se koná dne 7.2.2010.

Komise rozhodčích – Miroslav Kohout

- komise rozhodčích předloží do 16.2.2010 návrh na uskutečnění semináře rozhodčích pro I.ligu a doškolení nových rozhodčích III.třídy

- na chůzi VV se dostavil p. Karel Dvořáček, k projednání svého dopisu Výkonnému výboru, ve kterém si stěžuje na nesprávný postup, kdy jej Český svaz vodního póla neoprávněně svým oznámením na LEN, vyškrtl ze seznamu mezinárodních rozhodčích.

VV se p. K. Dvořáčkovi za nesprávnou informaci na LEN omlouvá, uznává oprávněnou stížnost a obratem zašle na LEN omluvný dopis s tím, že došlo k administrativní chybě a pro rok 2010 byl vyřazen ze seznamu mez. rozhodčích Ing. Tomáš Ředina, který o toto písemně požádal a ne Karel Dvořáček, který pro rok 2010 zůstává aktivním rozhodčím v ČSVP i LENu.

- Trvá úkol kom. rozhodčích – aktuální pravidla vodního póla zveřejnit na webových stránkách svazu.

4/Různé:

a/ vzhledem k velmi závažné finanční situaci svazu, která ohrožuje činnost, sportovní přípravu repr. družstev i účast na soutěžích LENu, rozhodl VV, aby na úterý dne 2.2.2010 byla svolána mimořádná schůze VV, která by řešila vzniklou situaci.

b/ VV projednal delegace rozhodčích pro I.ligu mužů a žen

I.liga muži

27.2.2010

Přerov Mareš, Dostál

Olomouc Jarolím, Šimek

Brno Černý, Dvořáček

Hradec K. Gootz, Rezek

21.3.2010

 Praha / Praha Kohout, Mareš

Plzeň / Strakonice Rezek, Dostál

Brno / Hradec K. Jarolím, Mareš

Přerov / Olomouc Šimek, Černý

I.liga ženy

13.-14.2.2010

Strakonice – Zikmund, Petr, Kopenec – náhr. Bakala

Pro tuto schůzi je nutné:

- aby předsedové sekcí připravili reálný rozpočet a prioritu letošních akcí,

- sekretář svazu připravil podklady pro rozhodování: předpokládané dotace svazu na rok 2010 / reprezentace, SCM, SSM, talentovaná mládež, ČOV, Sazka, Vlastí příjmy/ včetně splátkových kalendářů těchto dotací/.

Na tuto schůzi budou zaslány pozvánky. Je žádoucí účast předsedy revizní komise.

Z á p i s  z  mimořádné schůze výkonného výboru Českého svazu vodního póla,

konané dne 2.2.2010 v Praze

Program: 1/ Finanční zajištění akcí na I/IV 2010

2/ Příprava valné hromady svazu

3/ R ů z n é

1/ Finanční zajištění akcí na I/IV 2010:

Výkonný výbor vyslechl informaci sekretáře svazu o předpokládaném financování našeho

svazu v roce 2010. V současné době je na účtu svazu k 1.2.2010 162.574 Kč

Předpokládaný příjem v I/IV je:

o dotace na reprezentaci 200.000 Kč

o dotace na SCM 100.000 Kč

o dotace na talent. ml. 20.000 Kč

o dotace Sazka jednání proběhlo 28.1.2010 zatím nepočítáme

Na základě této informace VV schvaluje dle požadavků sekce mužů a žen tyto akce I/IV, které jsou zdůvodněnou nutností pro přípravu reprezentantů

- MT Juniorů Polsko – Debica 12.-14.2.2010 48.000 Kč

- 2x sou. SCM dívek a žen Strakonice únor a březen 50.000 Kč

- VALNÁ HROMADA Praha 14.3.2010 20.000 Kč

- MT Juniorů Polsko – Gorzow 25.-28.3.2010 65.000 Kč

- MT Mužů Švédsko – Stockholm 26.-28.3.2010 30.000 Kč

Sekretář svazu bude valnou hromadu informovat o problémech financování i o návrhu řešení této situace.

2/ Příprava valné hromady:

Organizační zajištění:

- do 17.2.2010 budou zaslány oddílům pozvánky na Valnou hromadu

- VV schvaluje tento klíč účasti delegátů takto:

Za každý oddíl vodního póla se zúčastní 1 delegát s hlasem rozhodujícím

+ za každý oddíl I.ligy mužů 1 delegát s hlasem rozhodujícím

+ za každý oddíl I.ligy žen 1 delegát s hlasem rozhodujícím

- Dle soutěží 2008/2009

- Dále hosté s hlasem poradním

Tito delegáti musí mít písemný mandát svého oddílu na předepsaném tiskopise s razítkem oddílu a podpisem statutárního zástupce oddílu.

Současně s pozvánkou budou rozeslány tyto materiály:

Návrh nových Stanov Českého svazu vodního póla, Soutěžní řád, Registrační řád, Přestupní řád, Disciplinární řád, Sazebník trestů a pokut, Směrnice o uplatnění dopingových pravidel AV ČR, dopingový komisař ČSVP

- presenční listiny připraví sekretář u presentace bude Ing. M. Brož, který bude současně navržen za předsedu mandátní komise + 2 členové z pléna

- komise návrhová: Řezníčková + 2 členové zvoleni z pléna

- pracovní předsednictvo: Ing. Holeš + 2 navržení členové pléna

Výplata cestovného: D. Řezníčková

Občerstvení: M. Jedlička

Obsahové zajištění tj. zpráva předsedy o činnosti svazu

Zpráva o hospodaření svazu

Úvodní slovo k navrhovaným změnám stanov a spor.-tech dokumentů atd.

zprávy předsedů komisí ČSVP

Bude projednáno další schůzi VV dne 16.2.2010